“Nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII” (*)

Thứ tư - 31/08/2016 13:45
(ĐHXII) – Sáng 19/4, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị cần “nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII”.
Dưới đây là toàn bộ nội dung bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sáng 19/4:
“Nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII” (*)

“Thưa các đồng chí,

Trước hết, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí về dự Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Như các đồng chí đã biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Sau Đại hội XII của Đảng, chúng ta đã tập trung chỉ đạo, tổ chức để nhân dân đón Xuân Bính Thân phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ đã có chỉ đạo trong việc chấn chỉnh lại kỷ luật, kỷ cương, lao động sau Tết và các hoạt động lễ hội đầu năm. Các ngành, các cấp đã triển khai ngay nhiều công việc, nhất là tập trung tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Bộ Chính trị đã khẩn trương xây dựng chương trình làm việc toàn khoá để trình Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương thông qua; phân công công tác các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chuẩn bị nhân sự các cơ quan nhà nước để Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIII tiến hành bầu hoặc phê chuẩn; chuẩn bị nhân sự các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV. Từ sau Đại hội đến nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân rất phấn khởi, đánh giá cao thành công của Đại hội XII, tin tưởng, kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; đồng tình ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 01 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, hôm nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng với quy mô lớn và sự có mặt đông đủ của gần 1.400 đại biểu, gồm các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí cán bộ chủ chốt của các địa phương, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, chứng tỏ tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của Hội nghị.

Thưa các đồng chí,

Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội được chủ động chuẩn bị ngay từ giữa nhiệm kỳ khoá XI, được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao; được sự tham gia, góp ý của nhiều cấp, nhiều ngành với cách làm bài bản, khoa học, dân chủ. Việc xin ý kiến góp ý và tiếp thu các ý kiến vào các dự thảo các văn kiện trình Đại hội được thực hiện nghiêm túc, theo đúng chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.

Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI, của các Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Các Văn kiện tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta. Văn kiện Đại hội có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Thưa các đồng chí,

Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội đã có. Điều quan trọng lúc này là đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng Nghị quyết thì đúng, thì hay nhưng chậm đi vào cuộc sống; thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít. Chúng ta cần quán triệt sâu sắc, việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Với tinh thần ấy, tôi đề nghị các đồng chí trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết cần bám sát vào các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương. Cụ thể là :

Một, các đồng chí cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; so sánh với những nội dung của Đại hội XI và các đại hội đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng.

Nắm vững mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Hiểu đúng những nội dung chủ yếu của các lĩnh vực cụ thể đã được trình bày trong các văn kiện, nhất là phương hướng, nhiệm vụ, để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực. Trong sáu nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hai, theo chức trách và nhiệm vụ được giao, các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cần kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực. Khắc phục bệnh hình thức, học qua loa cho xong. Đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập, đánh giá đi vào thực chất mức độ nhận thức của học viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết và năng lực vận dụng Nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.


Trong thảo luận và viết thu hoạch, cần nêu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Ba, các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị căn cứ vào nội dung của Nghị quyết để xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn triển khai Nghị quyết Đại hội XII, khẩn trương cập nhật bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể.

Bốn, công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội.

Thưa các đồng chí,

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt, làm cơ sở để việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị thành công.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Xin trân trọng cảm ơn.”

 

(*) Đầu đề do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đặt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
dcsvn
dbhcm
vankiendang
tuyengiao vn
gia tri tu tuong ho chi minh la khong the phu nhan
90 NAM TG
gdtd
covid 19
Văn bản mới nhất

Số 25-HD/BTCTW

Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1647 | lượt tải:544

Số 125-QĐ/TW

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ trong công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lượt xem:950 | lượt tải:94

Số 124-QĐ/TW

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1086 | lượt tải:97

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022)

Lượt xem:1321 | lượt tải:198
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây