Đến
STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1Số 94-TB/BCĐ23/09/2018Thông báo số 2 về thời gian tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ tư - Năm 2018
2160-CV/BTGĐUK22/08/2018Về việc tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
359-KH/ĐUK25/07/2018Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối lần thứ tư - Năm 2018
4156-HD/BTGĐUK16/07/2018Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý III năm 2018
5Đề cương tuyên truyền08/07/2018Về việc phát hành "Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV"
6144-KH/BTGĐUK05/04/2018Kế hoạch Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác
7Số 116-CV/BTGĐUK06/11/2017Kết quả vòng thi trực tuyến và danh sách tham gia viết bài tự luận theo chủ đề
844-KH/ĐUK30/10/2017Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
9Số 18-NQ/TW24/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
10Số 19-NQ/TW24/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
11Số 20-NQ/TW24/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
12Số 21-NQ/TW24/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
13110-CV/BTGĐUK10/10/2017Về việc phát hành tài liệu tuyên truyền
14104-CV/BTGĐUK24/09/2017Về việc chỉ đạo tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam do Đảng ủy Khối tổ chức vào tháng 10/2017
15203-CV/BTCĐUK22/08/2017Về việc hướng dẫn cách thức xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
1602-HD/ĐUK21/08/2017Hướng dẫn Thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương và Kết luận số 168-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1741-KH/ĐUK21/08/2017Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam năm 2017
1812-CTr/ĐUK20/08/2017Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh các trường học trên địa bàn thành phố
19Số 1080-QĐ/TU04/07/2017Quyết định về việc đổi tên đảng bộ
20Số 96-HD/BTGĐUK21/06/2017Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý III năm 2017
21Số 97-HD/BTGĐUK21/06/2017Hướng dẫn tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017 và SOM 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh
22Số 10-NQ/TW02/06/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định xã hội chủ nghĩa
23Số 11-NQ/TW02/06/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
24Số 12-NQ/TW02/06/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
25Mẫu28/03/2017Mẫu đăng ký dự thi Liên hoan Nhóm ca khúc truyền thống năm 2017
26Số 85-CTr/UBKT.ĐUK21/03/2017Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối (điều chỉnh, bổ dung)
27Số 11-CTr/ĐUK21/03/2017Chương trình Kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2017 (điều chỉnh, bổ dung)
28Số 83-HD/BTGĐUK20/03/2017Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý II năm 2017
29Số 82-HD/BTGĐUK19/03/2017Hướng dẫn Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017
30Số 80-HD/BTGĐUK16/03/2017Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển đảo năm 2017
31Số 81-HD/BTGĐUK16/03/2017Hướng dẫn Công tác thông tin đối ngoại năm 2017
32Số 74-HD/BTGĐUK21/02/2017Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020
33Số 75-HD/BTGĐUK21/02/2017Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế
34Số 34-KH/ĐUK16/02/2017Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Nhóm ca khúc truyền thống năm 2017
35Số 70-HD/BTGĐUK15/01/2017Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh''
3625-TB/BCĐ18/10/2016Thông báo số 4 Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí minh lần III, năm 2016
3724-TB/BCĐ09/10/2016Thông báo số 2 Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí minh lần III, năm 2016
3821-TB/BCĐ27/09/2016Thông báo số 2 Hội thi olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí minh lần III, năm 2016
3953-CV/BTG.ĐUK04/09/2016Báo cáo công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trong HSSV các trường THPT và các trường ĐH, CĐ, TCCN
401120/GM-VP04/09/2016Giấy mời họp
4101- HD/ĐUK30/08/2016Hướng dẫn tiêu chí bình chọn điển hình "Dân vận khéo"
4207-CTrHĐ/ĐUK21/08/2016Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng
43Số 55-QĐ/UBKT.ĐUK06/07/2016Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động Tổ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
44Số 56-QĐ/UBKT.ĐUK06/07/2016Quyết định Ban hành 13 Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thị hành kỷ luật trong Đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
45Số 86-QĐ/ĐUK29/06/2016Quyết định Ban hành Quy định về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối quản lý
46Số 87-QĐ/ĐUK29/06/2016Quyết định Ban hành Quy trình xem xét, thị hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật, khiếu nại kết quả giải quyết tố cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
47Số 36-QĐ/ĐUK15/02/2016Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tiến tới Đại hội thi đua yêu nước
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
70-nam-quoc-hoi-viet-nam.html
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Văn bản mới nhất

Số 94-TB/BCĐ

Thông báo số 2 về thời gian tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ tư - Năm 2018

Lượt xem:97 | lượt tải:33

160-CV/BTGĐUK

Về việc tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Lượt xem:108 | lượt tải:41

59-KH/ĐUK

Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối lần thứ tư - Năm 2018

Lượt xem:240 | lượt tải:107

156-HD/BTGĐUK

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý III năm 2018

Lượt xem:160 | lượt tải:52

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:123 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây