Đến
STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan,17/01/2019CHUYÊN ĐỀ 2019 XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
2TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG17/01/2019TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG”
VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
3Số 94-TB/BCĐ23/09/2018Thông báo số 2 về thời gian tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ tư - Năm 2018
4160-CV/BTGĐUK22/08/2018Về việc tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
559-KH/ĐUK25/07/2018Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối lần thứ tư - Năm 2018
6156-HD/BTGĐUK16/07/2018Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý III năm 2018
7Đề cương tuyên truyền08/07/2018Về việc phát hành "Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV"
8144-KH/BTGĐUK05/04/2018Kế hoạch Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác
9Số 116-CV/BTGĐUK06/11/2017Kết quả vòng thi trực tuyến và danh sách tham gia viết bài tự luận theo chủ đề
1044-KH/ĐUK30/10/2017Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
11Số 18-NQ/TW24/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
12Số 19-NQ/TW24/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
13Số 20-NQ/TW24/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
14Số 21-NQ/TW24/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
15110-CV/BTGĐUK10/10/2017Về việc phát hành tài liệu tuyên truyền
16104-CV/BTGĐUK24/09/2017Về việc chỉ đạo tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam do Đảng ủy Khối tổ chức vào tháng 10/2017
17203-CV/BTCĐUK22/08/2017Về việc hướng dẫn cách thức xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
1802-HD/ĐUK21/08/2017Hướng dẫn Thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương và Kết luận số 168-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1941-KH/ĐUK21/08/2017Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam năm 2017
2012-CTr/ĐUK20/08/2017Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh các trường học trên địa bàn thành phố
21Số 1080-QĐ/TU04/07/2017Quyết định về việc đổi tên đảng bộ
22Số 96-HD/BTGĐUK21/06/2017Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý III năm 2017
23Số 97-HD/BTGĐUK21/06/2017Hướng dẫn tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017 và SOM 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh
24Số 10-NQ/TW02/06/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định xã hội chủ nghĩa
25Số 11-NQ/TW02/06/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
26Số 12-NQ/TW02/06/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
27Mẫu28/03/2017Mẫu đăng ký dự thi Liên hoan Nhóm ca khúc truyền thống năm 2017
28Số 85-CTr/UBKT.ĐUK21/03/2017Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối (điều chỉnh, bổ dung)
29Số 11-CTr/ĐUK21/03/2017Chương trình Kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2017 (điều chỉnh, bổ dung)
30Số 83-HD/BTGĐUK20/03/2017Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý II năm 2017
31Số 82-HD/BTGĐUK19/03/2017Hướng dẫn Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017
32Số 80-HD/BTGĐUK16/03/2017Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển đảo năm 2017
33Số 81-HD/BTGĐUK16/03/2017Hướng dẫn Công tác thông tin đối ngoại năm 2017
34Số 74-HD/BTGĐUK21/02/2017Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020
35Số 75-HD/BTGĐUK21/02/2017Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế
36Số 34-KH/ĐUK16/02/2017Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Nhóm ca khúc truyền thống năm 2017
37Số 70-HD/BTGĐUK15/01/2017Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh''
3825-TB/BCĐ18/10/2016Thông báo số 4 Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí minh lần III, năm 2016
3924-TB/BCĐ09/10/2016Thông báo số 2 Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí minh lần III, năm 2016
4021-TB/BCĐ27/09/2016Thông báo số 2 Hội thi olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí minh lần III, năm 2016
4153-CV/BTG.ĐUK04/09/2016Báo cáo công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trong HSSV các trường THPT và các trường ĐH, CĐ, TCCN
421120/GM-VP04/09/2016Giấy mời họp
4301- HD/ĐUK30/08/2016Hướng dẫn tiêu chí bình chọn điển hình "Dân vận khéo"
4407-CTrHĐ/ĐUK21/08/2016Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng
45Số 55-QĐ/UBKT.ĐUK06/07/2016Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động Tổ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
46Số 56-QĐ/UBKT.ĐUK06/07/2016Quyết định Ban hành 13 Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thị hành kỷ luật trong Đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
47Số 86-QĐ/ĐUK29/06/2016Quyết định Ban hành Quy định về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối quản lý
48Số 87-QĐ/ĐUK29/06/2016Quyết định Ban hành Quy trình xem xét, thị hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật, khiếu nại kết quả giải quyết tố cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
49Số 36-QĐ/ĐUK15/02/2016Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tiến tới Đại hội thi đua yêu nước
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
70-nam-quoc-hoi-viet-nam.html
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Văn bản mới nhất

(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan,

CHUYÊN ĐỀ 2019 XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lượt xem:50 | lượt tải:21

TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG

TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Lượt xem:28 | lượt tải:11

Số 94-TB/BCĐ

Thông báo số 2 về thời gian tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ tư - Năm 2018

Lượt xem:135 | lượt tải:44

160-CV/BTGĐUK

Về việc tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Lượt xem:150 | lượt tải:48

59-KH/ĐUK

Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối lần thứ tư - Năm 2018

Lượt xem:291 | lượt tải:120
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây