Giải pháp triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) tại Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm - 04/11/2021 18:08

Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc học tập phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm tính sáng tạo. Những giải pháp đưa ra phải sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và phù hợp với thực lực của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 58-KH/BTGTW ngày 27/8/2021 và Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và các văn bản có liên quan phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ Khối, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác, nhất là trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW phải nghiêm túc, đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp uỷ các cấp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị là tặng giấy khen BTV Thành ủy cho cá nhân thực hiện tốt CT05
Đồng chí Nguyễn Thị Là – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy về thành tích thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng chí Hoàng Đức Long – Nguyên Bí thư, Hiệu trưởng trường đại học Tài Chính – Marketing

Với phương châm thực hiện là “Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm; cán bộ, đảng viên làm chủ thể; lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõiđể học tập và làm theo Bác, trong thời gian tới cần tập trung một số giải pháp triển khai như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Phương châm thực hiện: “Nghiêm túc, cụ thể, phù hợp từng chi bộ và từng đối tượng cán bộ, đảng viên”.

- Cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, qua đó phát huyý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúcgắn với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối.

- Cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm bám sát hướng dẫn của cấp trên, gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

2.Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

Phương châm thực hiện:Kết hợp chặt chẽ, linh hoạt”, “Học đi đôi với làm theo”, “Làm theo cụ thể, thiết thực”.

Cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác toàn khoá, hàng năm, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ Khối, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lưu ý, hằng tháng đưa vào nội dung sinh hoạt của chi bộ và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvới các Nghị quyết Trung ương khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước để tạo sự chuyển biến trong hành động của các tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên; kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để đề ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên sinh viên học sinh và người lao động trong Khối.

 Từng chi bộ, từng đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội phải xây dựng kế hoạch học tập và làm theo toàn khóa và từng năm với những việc làm và hành động cụ thể. Hằng năm các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và báo cáo kết quả với cấp trên trực tiếp. Mỗi cán bộ, đảng viên tiến hành đánh giá vào dịp kiểm điểm cuối năm. Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.

3. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ

Phương châm thực hiện:“Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp thực tiễn, lấy đảng viên làm chủ thể”

Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và những yêu cầu mới trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định trong nội bộ, các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Nghiên cứu xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hoá trong công tác đảng, trong lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.

4. Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương và đề cao tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên

Phương châm thực hiện:“Trên trước, dưới sau"; “Trong trước, ngoài sau”.

Thực hiện trên các phương diện: tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong các mối quan hệ công tác và quan hệ với Nhân dân, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc và tác phong công tác... Trong đấu tranh với thói hư, tật xấu; kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác thiếu chuẩn mực, lối sống xa hoa, lãng phí ở một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

5. Đổi mới công tác tuyên truyền; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phương châm thực hiện:Tuyên truyềnthường xuyên, liên tục, cụ thể”; “Gương điển hình phải thật sự tiêu biểu.

Thường xuyên tuyên tuyền những nội dung cơ bản, trọng tâm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những câu chuyện cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ làm theo; về những chủ trương của Đảng, Nhà nước về học tập và làm theo Bác; tuyên truyền về những kết quả học tập và làm theo Bác của các tổ chức đảng, các cấp; những tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo Bác thời gian vừa qua.Tập trung tôn vinh những giá trị tư tưởng có tính phổ biến rộng rãi, vừa có tính tổng kết lịch sử sâu sắc vừa mang tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: thúc đẩy hòa bình; tư tưởng về giải phóng dân tộc, giai cấp, xã hội, con người; bình đẳng giữa các dân tộc; độc lập tự chủ gắn với đoàn kết và hợp tác quốc tế, xây dựng lòng tin trong quan hệ quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm tư liệu về Bác, trong đó có các sáng tác âm nhạc, hội họa, thơ ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài. Khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Các trường đại học tổ chức giới thiệu Chuyên đề toàn khóa cho sinh viên khóa mới trong Tuần  sinh hoạt chính trị đầu khóa.

Cấp ủy các cấp tuyên truyên sâu rộng, thường xuyên, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là nhân dịp các ngày kỷ niệm gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quốc gia, dân tộc; ngày thành lập, truyền thống của các tổ chức đảng,cơ quan, đơn vị,… và gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đại hội VI của Đảng bộ Khối.

Chú ýphát hiện, biểu dương các tấm gương tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đặc biệt là những tấm gương “người tốt, việc tốt”. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng tấm gương tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương “người tốt, việc tốt” tạo sự lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, từ đó, phát hiện những nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng, nêu gương. Đồng thời, thông qua các phong trào thi đua bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

6. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Phương châm thực hiện:“Phù hợp với thực tiễn và trình độ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối”.

Cấp ủy đảng các trườngtrong Đảng bộ Khối phối hợp với ban giám hiệu lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa và hằng năm trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với trình độ nhận thức và yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và thực tiễn của Đảng bộ Khối.

Tăng cường công tác nghiên cứu toàn diện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đổi mới phải gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm nền tảng để làm rõ lý luận và lấy lý luận để dẫn đường cho thực tiễn trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với các nghị quyết về tăng cường xây dựng đảng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương

Phương châm thực hiện:“Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và cụ thể; giám sát rộng rãi và thường xuyên”.

Cấp ủy các cấp xây dựng và bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; đồng thời, chỉ đạo ủy ban kiểm tra cùng cấp xây dựng và bổ sung nội dung vào chương trình kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và các nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên tuyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể và cá nhân…

Hằng năm, căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên, các chi bộ xây dựng chương trình và thực hiện việc kiểm tra, giám sát về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đảng viên tập trung vào nội dung học tập Bác, kế hoạch đăng ký làm theo và kết quả thực hiện, nhất là vấn đề thực hiện trách nhiệm nêu gương và tự giác nêu gương của từng cán bộ, đảng viên.

8. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW 

Phương châm thực hiện:“Việc đánh giá cần khách quan, toàn diện và cụ thể”.

Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tác giả bài viết: Khánh Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcsvn
dbhcm
vankiendang
tuyengiao vn
gia tri tu tuong ho chi minh la khong the phu nhan
90 NAM TG
gdtd
covid 19
Văn bản mới nhất

Số 25-HD/BTCTW

Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1641 | lượt tải:544

Số 125-QĐ/TW

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ trong công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lượt xem:945 | lượt tải:94

Số 124-QĐ/TW

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1083 | lượt tải:97

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022)

Lượt xem:1318 | lượt tải:198
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây