HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

Thứ ba - 15/06/2021 14:45
Tập thể đảng viên chi bộ Khoa Tài chính – Ngân hàng tại lễ trao nhà Đại đoàn kết
Tập thể đảng viên chi bộ Khoa Tài chính – Ngân hàng tại lễ trao nhà Đại đoàn kết

Nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng ở Việt Nam. Vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục đại học được Đảng chú trọng từ sau thời kỳ đổi mới đất nước. Quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục được hội nghị Trung ương 8 khóa XII thông qua và ban hành Nghị quyết số 29/NQ-TW vĐổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở NQ29, các tổ chức đảng trong các cơ sở giáo dục đại học đã triển khai thực hiện thông qua các xây dựng, thực hiện các đề án, chương trình hành động về nâng cao chất lượng đào tạo cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo. Chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng được thể hiện qua nhiều yếu tố như: đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, hệ thống hỗ trợ. Ở phạm vi là một khoa chuyên môn của trường đại học Tài chính - Marketing, chất lượng đào tạo ở đây chỉ đề cập đến đội ngũ giảng viên và xây dựng, vận hành một chương trình đào tạo.

Một chương trình đào tạo được xem là có chất lượng sẽ tùy theo các quan điểm khác nhau là tất cả phải được xem xét thận trọng ở nhiều yếu tố: từ khâu xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thông qua khảo sát nhu cầu thị trường lao động; thiết kế các học phần trong chương trình, đội ngũ nhân lực vận hành chương trình, phương pháp dạy, học, đến khâu kiểm tra đánh giá …. Là một khoa chuyên ngành lớn của trường đại học Tài chính – Marketing, chi bộ khoa Tài chính Ngân hàng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đào tạo thông qua lãnh đạo tập thể Khoa Tài chính Ngân hàng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền với triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua, chi bộ Khoa Khoa Tài chính Ngân hàng đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị bằng các hành động và việc làm cụ thể.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước cho toàn thể đảng viên trong chi bộ. Hàng năm, chi bộ Khoa Tài chính – Ngân hàng đã xây dựng và triển khai học tập theo chủ đề hàng năm, triển khai theo hàng quý đúng quy định tại các căn cứ, các địa chỉ cách mạng như: Bảo tàng chủ tịch Tôn Đức Thắng tại An Giang; địa đạo Củ Chi; căn cứ trung ương cục Miền Nam, Tây Ninh;Đền tưởng niệm các Vua Hùng, quận 9;…các chuyến đi có mở rộng đến các đối tượng quần chúng và đoàn thanh niên cùng tham gia. Mỗi chuyến đi đến các địa chỉ cách mạng đều kết hợp với các hoạt động xã hội như trao tặng nhà tình thương; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà hỗ trợ bà con thiệt hại do lũ lụt, dịch bệnh… Qua triển khai sinh hoạt các chuyên đề toàn thể đảng viên đã nhận thức tốt về các chuyên đề và vận dụng tốt về các mặt: đạo đức, lối sống của bản thân; ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khoa Tài chính – Ngân hàng. Khoa Tài chính – Ngân hàng là một khoa chuyên ngành lớn được Ban Giám hiệu giao nhiệm vụ đào tạo từ bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành tài chính ngân hàng, đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo. Để có thể thực hiện nhiệm vụ này, chi bộ đã quán triệt chỉ đạo phát triển đội ngũ giảng viên cả về chất và về lượng là yếu tố quyết định đến chất lượng của các chương trình. Chi bộ đã ban hành các nghị quyết cũng như các giải pháo về việc khuyến khích các đảng viên, giảng viên trong khoa Tài chính – Ngân hàng học tập nâng cao trình độ, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học để đạt các học vị, học hàm cao. Với các giải pháp phù hợp từ Ban giám hiệu và từ Ban lãnh đạo Khoa, hiện nay khoa Tài chính – Ngân hàngcó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ cao nhất trường (35%), có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Tỉnh cao nhất trường. Để có kết quả trên, vai trò nêu gương của người đảng viên nói chung và người đứng đầu nói riêng rất quan trọng. Thực tế, đội ngũ các lãnh đạo khoa và lãnh đạo bộ môn đều là các đảng viên có trình độ tiến sĩ và học hàm phó giáo sư, các đề tài bài báo khoa học đăng tải trên tạp chí quốc tế đều là do các giảng viên đảng viên thực hiện.

Bên cạnh chú trọng phát triển đội ngũ, để đảm bảo chất lượng đào tạo, chi bộ khoa Tài chính – Ngân hàng đã lãnh đạo tập thể Khoa làm tốt công tác xây dựng, rà soát, cập nhật chương trình đào tạo định kỳ 2 năm/lần. Chương trình đào tạo do Khoa Tài chính – Ngân hàng xây dựng và vận hành trên cơ sở đối sánh với chương trình đào tạo của các trường đại học trong và ngoài nước, đồng thời có lấy ý kiến của các doanh nghiệp, các cựu sinh viên… điều này làm cho chương trình đào tạo phù hợp với thực tế và gắn với thề giới việc làm, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp ra trường có tỷ lệ tuyển dụng cao và làm được việc ngay. Khoa Tài chính – Ngân hàng đã có 2 chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này cho thấy, tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tập thể chi bộ vận dụng và làm theo. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Yêu nước thì việc gì có lợi cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được”. Vai trò là một đảng viên trong một trường đại học, yêu nước chính là làm lợi cho tập thể nhà trường, làm lợi cho sinh viên. Trong quá trình đào tạo, sự đồng hành của các doanh nghiệp là quan trọng trong việc góp ý về xây dựng chương trình đào tạo, tham gia báo cáo chuyên đề thực tế, tiếp nhận sinh viên thực tập, tuyển dụng sinh viên khi tốt nghiệp và cá hoạt động phục vụ cộng đồng khác. Nhận thức được điều này, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Ban lãnh đạo khoa Tài chính - Ngân hàng đã ra quyết định thành lập Ban kết nối doanh nghiệp để Khoa có thể chủ động trong việc đồng hành với Doanh nghiệp trong quá trình đào tạo. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn 2026-2020, Khoa Tài chính - Ngân hàng đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp, các ngân hàng, các tổ chức tài chính. Nhiều sinh viên xuất sắc của khoa đã được tiếp nhận như là nhân viên thực thụ dù vẫn chưa tốt nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đã có nhiều học bổng tài trợ cho sinh viên của Khoa hàng tỷ đồng trong giai đoạn 5 năm qua.  Kết quả đạt được của chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng đó là tính chuyên nghiệp trong phân công công tác. Trong Ban Lãnh đạo Khoa có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng về các mảng công việc và bộ phận hỗ trợ. Việc phân công công tác trên cơ sở phù hợp với năng lực chuyên môn. Việc làm này của chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng trên cơ sở vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Tổ chức lao động khoa học, bố trí, phân công công việc bảo đảm tính chuyên nghiệp.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khoa, của Trường, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục; Tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 27 của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học trong ngành Giáo dục. Sau đó xây dựng, nhân rộng, tuyên truyền, biểu dương các gương người tốt, việc tốt; tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt được những kết quả nhất định, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong toàn đảng viên trong Chi bộ. Hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Chi bộ và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo được dấu ấn riêng, lãnh đạo tập thể Khoa Tài chính – Ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Các đảng viên chi bộ đã gương mẫu đi đầu, thể hiện trách nhiệm nêu gương của người cán bộ đảng viên trong học tập nâng cao trình độ trong môi trường giáo dục đại học, thực hiện phê và tự phê, đấu tranh với những biểu hiện chưa đúng, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Khoa Tài chính – Ngân hàng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của của từng cán bộ, đảng viên và sinh viên; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là kim chỉ nam để Chi bộ Khoa Tài chính – Ngân hàng luôn học tập và làm theo, tạo ra những kết quả và thành công rõ nét, góp phần đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng bộ Trường Đại học Tài chính – Marketing và Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả bài viết: Khánh Huy

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcsvn
dbhcm
vankiendang
tuyengiao vn
gia tri tu tuong ho chi minh la khong the phu nhan
90 NAM TG
gdtd
covid 19
Văn bản mới nhất

Số 25-HD/BTCTW

Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:2090 | lượt tải:576

Số 125-QĐ/TW

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ trong công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lượt xem:1311 | lượt tải:126

Số 124-QĐ/TW

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1550 | lượt tải:136

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022)

Lượt xem:1588 | lượt tải:238
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây